Obchodné podmienky

Ak sa Vám nedarí nájsť to, čo ste hľadali, tak nás neváhajte kontaktovať

Pred použitím týchto internetových stránok www.geekz.sk si prosím veľmi pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú všetky právné vzťahy medzi Geekshirts s.r.o. a Vami.


Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.geekz.sk, prevádzkovanej obchodnou spoločnosťou Geekshirts s.r.o., IČ: 08425281 , so sídlom Liboš 192, 783 13 Štepánov, ČR, zapísanou v obchodnom registri vedenom pri registrovom súde v Ostrave oddiel C, vložka 79512.


Ak máte výhrady k týmto obchodným podmienkam, nepoužívajte tieto internetové stránky. Používaním stránok www.geekz.sk dávate na vedomie súhlas s týmito obchodnými podmienkami.


Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.geekz.sk sa riadia právným poriadkom Českej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonnik a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1. DEFINÍCIA

 1. 1.1 Podmienky znamenajú tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o kúpe Tovaru;
 2. 1.2 Zmluva znamená kúpna zmluva uzavretá medzi Geekshirts s.r.o. a Kupujúcim, uzavretá doručením potvrdenia Objednávky Kupujúcemu e-mailom;
 3. 1.3 Tovar znamená tovar vystavený na predaj;
 4. 1.4 Cena Tovaru znamená cenu vrátane DPH, za ktorú Predávajúci ponúka na predaj Tovar Kupujúcemu;
 5. 1.5 Predávajúci znamená spoločnosť Geekshirts s.ro., IČ: 08425281 , so sídlom Liboš 192, 783 13 Štěpánov, ČR, zapísanou v obchodnom registri vedenom pri registrovom súde v Ostrave oddiel C, vložka 79512;
 6. 1.6 Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
 7. 1.7 Objednávka Tovaru znamená návrh na uzatvorenie Zmluvy o kúpe Tovaru urobený Kupujúcim;
 8. 1.8 Potvrdenie Objednávky znamená záväzné potvrdenie Objednávky urobené Predávajúcim, tj. akceptácia návrhu Zmluvy přičom za Potvrdenie Objednávky sa považuje doručenie potvrdení o prijatí Objednávky zo strany Predávajúceho prostredníctvom e-mailu;
 9. 1.9 Zmluva o kúpe Tovaru znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Geekshirts s.r.o. ako Prodávajúcim a registrovaným uživateľom týchto stránok ako kupujúcim, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky a ktorej predmetom je kúpa tovaru registrovaným uživateľom Stránok od Geekshirts a záväzok kupujúceho zaplatiť Cenu Tovaru Predávajúcemu;
 10. 1.10 Stránky sa rozumie webové stránky Predávajúceho na URL adrese www.geekz.cz alebo akékoľvek ďalšie URL, ktoré ich môžu nahradiť.

2. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

 1. 2.1 Registrácia používateľa Stránok www.geekz.sk
 2. 2.1.1 Prístup k internetovým stránkam www.geekz.cz je povolen v súlade s týmito Podmienkami.
 3. 2.1.2 Pre registráciu nového používateľa Stránok je nutné vyplniť přihlasovací formulár na URL adrese www.geekz.sk.
 4. 2.1.3 Nový používateľ Stránok sa zaväzuje a prehlasuje, že:
  (i) osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii nového používateľa na týchto Stránkach, sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
  (ii) bude okamžite informovať Predávajúceho o všetkých zmenách vo svojich Osobných údajoch prostredníctvom e-mailu;
  (iii) sa nebude vydávať za inú fyzickú či právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.
 1. 2.2 Práva Geekshirts s.r.o.
 2. 2.2.1 Geekshirts s.r.o. si vyhradzuje právo na:
  (i) dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie internetových stránok www. geekz.sk (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči registrovaným používateľom alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenie stránok;
  (ii) jednostrannú zmenu obchodných podmínok (alebo ich častí) bez nutnosti oznámit túto skutočnosť registrovaným používateľom;
  (iii) odstúpenie od Objednávky Tovaru alebo od Zmluvy o kúpe Tovaru v ktoromkoľvek okamihu, ak Geekshirts s.r.o. nadobudne dôvodného podozrenia, že registrovaný používateľ Stránok koná v rozpore s týmito Podmienkami.
 1. 2.3 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti Geekshirts s.r.o.
 2. 2.3.1 Geekshirts s.r.o. nie je v žádnom prípade zodpovědný za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo omeškania v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o kúpe Tovaru z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolnosti mimo kontrolu Geekshirts s.r.o., vrátane (ale nielen to) štrajkov, porúch napájania alebo zariadenia alebo vyššou mocou.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 3.1 Geekshirts s.r.o. spracováva údaje registrovaných uživateľov, ktoré boli poskytnuté Geekshirts s.r.o. v rámci poskytovania ich služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom internetových stránok https://www.geekz.sk/. Medzi týto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii na týchto Stránkach, ktorými sú meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, dodacia adresa používateľa, mobilný telefón. Registrovaný používateľ týchto Stránok súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Geekshirts s.r.o.
 2. 3.2 Geekshirts s.r.o. zhromažďuje poskytnuté údaje za účelom plnenia zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov a k zasielaní pravidelných Newsletters. Registrovaný používateľ môže sám zvoliť, či so zasielaním Newsletters súhlasí.
 3. 3.3 Osobné údaje sú sprístupnené iba povereným zamestnancom Geekshirts s.r.o. a GLS, prípadne ďalším prepravcom, za účelom použitia takých Osobných údajov k doručovaniu zásielok od Geekshirts s.r.o., teda k plneniu Zmluvy o kúpe Tovaru.
 4. 3.4 Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné, bez neho však nemožno služieb poskytovaných na www.geekz.sk využiť.
 5. 3.5 Ak sa registrovaný používateľ domíva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU

 1. 4.1.1 Registrovaný používateľ berie na vedomie, že Zmluva o kúpe Tovaru sa riadi týmito obchodnými podmienkami, najmä časťou 4. Podmienky nákupu Tovaru.
 2. 4.1.2 Cena tovaru je určená a vystavená u jednotlivých položiek Tovaru. Cena uvedená pri položke Tovar je vystavená vrátane DPH.
 3. 4.1.3 Pred odoslaním Objednávky Tovaru bude vypočítaná celková cena Tovaru vrátane balného a dopravy a registrovaný používateľ bude vyzváný k ich odsúhlaseniu. Ceny Tovaru sú platné vo chvíli uskutočnenia Objednávky Tovaru.
 1. 4.2 Platbu za Tovar možno uskutočniť prevodem na účet u Fio banka, prostredníctvom PayPal a GoPay platobnou bránou.
 1. 4.3 Objednávka Tovaru a Uzavretí Zmluvy na kúpu Tovaru
 2. 4.3.1 Všetok Tovar je ponýkaný na predaj v závislosti od dostupnosti a za podmienky Potvrdenia objednávky Geekshirts s.r.o. elektronickou cestou. Geekshirts s.r.o. si vyhradzuje právo rozhodnúť, či Objednávku prijme alebo nie.
 3. 4.3.2 Všetky zverejnené informácie na internetových stránkách www.geekz.sk, napr. popisy, špecifikácie (napr. farby a veľkosti), fotografie a ceny Tovaru sú iba orientačné. Geekshirts s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy v popise Tovaru bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť registrovanému používateľovi.
 4. 4.3.3 K zadaniu Objednávky Tovaru je nutná registrácia používateľa na URL adrese www.geekz.sk.
 5. 4.3.4 Registrovaný používateľ zadá Objednávku Tovaru tak, že vybraný Tovar pridá do košíka stlačením tlačidla pre voľbu veľkosti zvoleného Tovaru. V košíku môže registrovaný používateľ zvolený Tovar odobrať. Pre potvrdenie Objednávky Tovaru stlačí registrovaný používateľ tlačidlo „prejsť k platbe“. Registrovaný používateľ poté prejde jednoduchým procesom, pri ktorom si zvolí spôsob dopravy a platby zvoleného Tovaru. Na konci tohto procesu potvrdí Objednávku Tovaru stlačením tlačidla „Dokončiť Objednávku“.
 6. 4.3.5 K uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru dochádza tým, že Geekshirts s.r.o. zašle registrovanému používateľovi Stránok elektronické potvrdenie označené ako „Objednávka geekshirts“, v ktorom Geekshirts s.r.o. potvrdí, že Tovar bude odoslaný podľa Objednávky špecifikované číselnou identifikáciou.
 1. 4.4 Rozhodné právo
 2. 4.4.1 Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právným poriadkom Českej republiky.
 3. 4.4.2 Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v platnom znení, a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.
 1. 4.5 Dodanie Tovaru
 2. 4.5.1 Miesto dodania Tovaru je dodacia adresa určená Kupujúcim v Objednávke Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný doručením na takto určenú adresu. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu objednaného Zboží prechádza na Kupujúceho momentom odovzdania Tovaru na tejto adrese. Ak Kupujúci objednaný Tovar z dôvodov ležiacich na jeho strane neprevezme (napr. ak nie je schopný uhradiť Cenu Tovaru), nese Kupujúci náklady s opakovaným dodaním.
 3. 4.5.2 Dodanie tovaru sa bude realizovať podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Geekshirts s.r.o., a to v čo najkratšom termíne po obdržaní Objednávky Tovaru. Geekshirts s.r.o. nezodpovedá za žiadnu škodu či náklady vzniknuté Kupujúcemu oneskoreným dodaním Tovaru.
 4. 4.5.3 Doporučujeme Kupujúcemu prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí (počet balíkov, neporušenosť zásielky, poškodenie zásielky) podľa priloženého prepravného listu. Ak zásielka javí známky poškodenia, odporúčame balík nepreberať, prípadne spísať s vodičom/zamestnancom PPL škodový protokol alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je poté nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky na ktorejkoľvek pobočke PPL a zároveň na elektronickej adrese Prodávajúceho info@geekz.sk. V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Pokiaľ však Kupujúci uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu voči Geekshirts s.r.o.
 5. 4.5.4 Miesto pre uplatnenie reklamácie je Geekshirts s.r.o., Liboš 192, 783 13 Liboš, Česká republika
 6. 4.5.5 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až po zaplatení Ceny Tovaru v plnej výške.
 1. 4.6 Zhoda so Zmluvou o kúpe Tovaru
 2. 4.6.1 Všetky informácie zverejnené na internetových stránkach, napr. popis, špecifikácia, fotografie Tovaru sú iba orientačné. Geekshirts s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy v popise Tovaru bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť registrovanému používatelovi.
 3. 4.6.2 V prípade, že Tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode so Zmluvou o kúpe Tovaru, resp. nie je najmä bez vád, má Kupujúci právo na to, aby Geekshirts s.r.o. bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedla do stavu odpovedajúceho Zmluve o Kúpe Tovaru, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou; pokiaľ nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z Ceny Tovaru alebo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o rozpore so Zmluvou o kúpe Tovaru vedel alebo rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru sám spôsobil.
 4. 4.6.3 Rozporom so Zmluvou o kúpe Tovaru sa najmä rozumie, že Tovar nemá akosť a úžitkové vlastnosti Zmluvou o kúpe Tovaru požadované, popisované Geekshirts s.r.o., alebo na základe reklamy Geekshirts s.r.o. očakávané, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie vec uvádza alebo pro ktorý sa vec obvykle používa.
 1. 4.7 Odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru
 2. 4.7.1 Geekshirts s.r.o. má právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť v prípade keď:
  (i) sa objednaný Tovar již nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru. V prípade, keď Kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku Ceny Tovaru, bude mu táto čiastka bezodkladne vrátená späť na jeho účet alebo inak zaplatená, a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od odstúpenia zo strany Geekshirts s.r.o.
  (ii) Nie je možné získať autorizáciu pre platbu Kupujúceho v prípade platby prostredníctvom PayPal.
 3. 4.7.2 KKupujúci môže odstúpiť od Zmluvy o kúpe do 14 dní od prevzatia Tovaru. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať všetky nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude Kupujúcemu vrátená kupná Cena Tovaru:
  (i) doručenie listu na adresu Geekshirts s.r.o., Liboš 192, 783 13 Liboš alebo e-mailu na info@geekz.sk, v ktorom bude uvedené číslo Objednávky Zboží a číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze, a v ňom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že Kupujúci odstupuje od príslušné Zmluvy o kúpe Tovaru; a
  (ii) vrátenie Tovaru na adresu Geekshirts s.r.o.,Liboš 192, 783 13 Liboš, Česká republika, v dôkladne zabezpečenom balíku s výrazným označením „ODSTÚPENIE“, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu; a
  (iii) tovar nemusí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, nenosený, nebol opraný, kompletný a s originálnym dokladom o kúpe.
 4. 4.7.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru:
  (i) na dodávku Tovarov, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Geekshirts s.r.o.,
  (ii) na dodávku Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
  (iii) na dodávku Tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre neho, ako aj Tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
  (iv) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak Kupujúci porušil ich originálný obal,
  (v) na dodávku novín, periodík a časopisov,
  (vi) spočívajúcich v hre alebo lotérii.
 5. 4.7.4 V prípade nesplnenia lehoty na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, kedy odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru musí byť Geekshirts s.r.o. doručené najneskôr 14. deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru neplatné. Pri dodaní Tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stavu môže Geekshirts s.r.o. po Kupujúcim požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru.
 6. 4.7.5 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmínok pre vrátenie Tovaru budú peniaze za Tovar zaslané prevodom na účet oznámený Kupujícim, a to najneskôr do 30 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v důsledku ktorých nedôjde k prokazatelnému doručeniu odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru v uvedenej lehote (napr. púhe zaslánie vráteného Tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy o kúpe Tovaru), nebude bohužiaľ možné akceptovať odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru a Tovar bude vrátený na náklady odesielajúceho späť.
 1. 4.8 Zodpovednosť za vady
 2. 4.8.1 Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým používaním. Kratšia životnosť Tovaru vzhľadom k uvedenému opotrebeniu Tovaru, spôsobenom jeho obvyklým používaním teda nemožno považovať za vadu, čo bude zohľadnené pri prípadné reklamácii.
 3. 4.8.2 Ak k danému Tovaru neexistuje záručný list, slúži ako záručný list daňový doklad, ktorý obsahuje všetky zákonom požadované údaje. Tento doklad zašle Predávajúci Kupujúcemu súčasne s Tovarom.
 4. 4.8.3 Kupujúci má pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady:
  (i) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, má právo na výmenu vadného Tovaru alebo vadné súčasti, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kupnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
  (ii) ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť;
  (iii) ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
  (iv) ak ide o iné vady neodstrániteľné a a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kupnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru.
 5. 4.8.4 Ak Kupujúci objaví na zakúpenom Tovaru v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného Tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z následujúcich možností:
  (i) na e-mailovou adresu prevádzkovateľa info@geekz.sk,
  (ii) poštou na adresu prevádzkovateľa Geekshirts s.r.o., Liboš 192, 783 13 Liboš, ČR
 6. 4.8.5 a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný Tovar v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale s výrazným označením „REKLAMÁCIA“, s popisom závady, kópiou predajného dokladu a s uvedením kontaktných údajov Kupujúceho na vyššie uvedenú adresu Geekshirts s.r.o.
 7. 4.8.6 V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
 8. 4.8.7 Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Geekshirts s.r.o. s registrovaným používateľom nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybaveni reklamácie má Kupujúci právo na výmenu Tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru.
 9. 4.8.8 Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 10. 4.8.9 V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu nutne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je Geekshirts s.r.o. povinná vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň Kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani Geekshirts s.r.o. nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.