Aké osobné údaje o Vás spracovávame a ako s nimi nakladáme?

KOHO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Ak ste náš zákazník, alebo obchodný partner, ktorý s nami už bol v styku, je pravdepodobné, že Vaše osobné údaje v našich databázach spracovávame.

AKO SME SA K SPRACOVÁVANÝM OSOBNÝM ÚDAJOM DOSTALI?

Najčastejšie sa k nám osobné údaje fyzických osôb dostávajú z registrácií zákazníckych účtov do nášho e-shopu a následných objednávok či následne uzatvorených kúpnych zmlúv. Ak sa pohybujete na našom webe, je pre niektoré jeho funkcie potrebné využívať tzv. Cookies. Pre niektoré funkcie webu sú Cookies nevyhnutné a pre niektorých je v záujme čo najväčšej používateľského pohodlia vhodné Cookies využívať. Nechcete aj tak byť sledovaní? Na našom webe môžete sledovanie pomocou Cookies ľahko vypnúť. Osobné údaje našich obchodných partnerov získavame najmä na základe vzájomnej výmeny kontaktov na konferenciách či obchodných schôdzkach. Robíme maximum pre to, aby takto získané osobné údaje boli vo vzťahu k subjektom neustále aktuálne a správne.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Snažíme sa z celkom praktických dôvodov spracovávať čo najmenej osobných údajov, ale spracovaniu sa úplne vyhnúť nedá. Spracovávame tak najmä osobné údaje, ktoré potrebujeme na uskutočnenie objednávky a následné plnenie kúpnej zmluvy, teda vo vzťahu k fyzickým osobám napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a vzájomnú písomnú komunikáciu, ktorou s nami mene klienta konajú. Ak ste náš registrovaný zákazník, evidujeme aj Vašu nákupnú históriu, najmä kvôli prípadným reklamáciám či uplatneniu práva z vadného plnenia.

AKO DLHO OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Spravidla uchovávame údaje registrovaných zákazníkov po dobu aktívnej registrácie. Nechcete byť ďalej registrovaní? Váš používateľský účet je možné ľahko vymazať. Zákon nám však ukladá povinnosť uchovávať účtovné doklady po dobu 5 rokov od ukončenia účtovného obdobia, v ktorom bola daná transakcia uskutočnená. Preto nemôžeme všetky Vaše osobné údaje zmazať hneď po skončení služby ani bezprostredne po Vašom vyzvaní. V súvislosti s obchodným stykom tiež aj po naplnení predmetu kúpnej zmluvy či na účely iného obchodne relevantného konania uchovávame prípadnú vzájomnú e-mailovú komunikáciu po dobu odporúčanú právnymi predpismi pre archívnictvo.

Zákonná výnimka nám umožňuje zasielať existujúcim zákazníkom a obchodným partnerom obchodné oznámenia súvisiace s predmetom vzájomného obchodného vzťahu. Ak si ale neželáte, aby sme Vaše údaje využívali na rozosielanie obchodných oznámení, nič také samozrejme robiť nebudeme a preto môžete ľahko svoj e-mail z odberu vyradiť. V prípade, že Vaše osobné údaje budeme potrebovať kvôli ochrane našich právnych záujmov alebo naopak k plneniu povinností, sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje aj po dlhšiu dobu, takéto situácie ale nebudú pravidlom.

MÔŽU BYŤ NAMI SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ?

Prijali sme primerané opatrenia, ktoré riziko zneužitia či úniku Vašich osobných údajov podstatným spôsobom obmedzujú. K Vašim osobným údajom má prístup len obmedzený a vopred určený počet osôb, naše IT systémy sú chránené antivírusovým softvérom a nachádzajú sa vo fyzicky zabezpečených objektoch. Kto konkrétne má ale k takto spracúvaným osobným údajom prístup? Ak sa registrujete do nášho e-shopu, prípadne s nami uzatvárate kúpnu zmluvu, dostanú sa Vaše osobné údaje do obchodného oddelenia a ďalej podľa zvolenej formy platby a dopravy externým spoločnostiam, ako sú napr. poskytovatelia poštových služieb či účtovné spoločnosti. V prípade, že je potrebné vzhľadom na charakter poskytovaných služieb zmluvu upraviť či riešiť prípadný vzniknutý spor, môžu sa spracovávané osobné údaje dostať aj k externým poskytovateľom právnych služieb. S našimi zamestnancami a externými dodávateľmi máme uzatvorené dohody o mlčanlivosti a máme zmluvne nastavené záruky týkajúce sa spracovania osobných údajov. K nežiaducemu úniku alebo zneužitiu Vašich osobných údajov by teda nemalo dôjsť.

SÚ SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE ODOVZDÁVANÉ ĎALŠÍM OSOBÁM?

Na zabezpečenie funkcií nášho e-shopu a chodu spoločnosti využívame externých dodávateľov, teda okrem našich kmeňových zamestnancov odovzdávame niektoré Vaše osobné údaje súvisiace s fakturáciou tiež externým účtovníkom spoločnosti. Ak podmienky poskytovania služby niektorého z našich dodávateľov nevyžadujú spracovanie osobných údajov, čo je však vždy vopred zmluvne ošetrené, žiadna ďalšia tretia osoba k nim ďalej prístup nemá.

POTREBUJEME KU KAŽDÉMU SPRACOVANIU VÁŠ SÚHLAS?

Aj zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov umožňoval spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, ako je súhlas. Zbytočným nadužívaním súhlasov však vznikla zavádzajúca predstava, že bez jeho udelenia nie je možné osobné údaje spracovávať. Väčšinu osobných údajov teda naozaj spracovávame na základe zmluvy či súvisiacich zákonných povinností. Ďalej spracovávame aj osobné údaje na základe našich vlastných oprávnených záujmov či za účelom splnenia našich právnych povinností. V prípade, že niektoré z osobných údajov nespadajú do týchto kategórií, je na ich spracovanie naozaj potrebný Váš súhlas, ktorý máte možnosť kedykoľvek odvolať stačí, keď zašlete emailovú správu na info@geekz.sk.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Samozrejme, prináležia Vám všetky práva, ktoré Vám priznávajú právne predpisy, najmä však už účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Máte nás možnosť požiadať, aby sme Vám oznámili, aké Vaše údaje spracovávame, za akým účelom a k týmto údajom Vám môže byť umožnený aj prístup. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje spracovávame ako neúplné či nesprávne, môžete požadovať nápravu. V prípade, že máte podozrenie, že pri spracovaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, máte možnosť sa na nás obrátiť s návrhom na nápravu, prípadne podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ďalej máte právo na vymazanie osobných údajov podl'a čl. 17 GDPR.

KDE SA DOZVIEM O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A MOJICH PRÁVACH VIAC INFORMÁCIÍ?

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov nájdete na našom webe a zásadách spracovania osobných údajov, ktoré tvoria dodatok všeobecných obchodných podmienok nášho e-shopu. Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, určite neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese emailom info@geekz.sk.